dissabte, 11 de desembre del 2021

 Hello wonderful people!


How are you? I'm sure you are great!

Què tal esteu? Segur que genial!


And here is a little something to make your day even better! An English activity! Because you all love English and music!  

I aquí teniu una cosa per fer el dia encara millor! Una activitat d'anglès! Perquè us encanta l'anglès i la música! 


How about some rhytm to have fun? With this theme to practice the different illnesses we could have?

Què us sembla una mica de ritme per divertir-nos? Amb aquest tema per treballar diferents problemes que podríem tenir? 


Let's rock!